HOMEABOUT USPrivacy Policy

ABOUT US
นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของ พีไลท์

 

Privacy Policy of WWW.P-LIGHS.COM

 

จัดทำเมื่อวันที่ 26/01/2010
 

       บริษัทได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ของ WWW.P-LIGHTS.COM ดังนี้
 

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

 

  เพื่อความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทุกท่านที่แวะมายังเว็บไซต์ของบริษัท ทางเว็บไซต์จึงได้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ เช่น อีเมล์แอดเดรส (Email Address) ชื่อ (Name) ที่อยู่หรือที่ทำงาน (Home or Work Address) รหัสไปรษณีย์ (ZIP Code) หรือหมายเลขโทรศัพท์ (Telephone Number) เป็นต้น
 

  ในกรณีที่ท่านสมัคร (Sign up) เพื่อสมัครสมาชิกหรือเพื่อใช้บริการอย่างใดอย่างหนึ่ง WWW.P-LIGHTS.COM จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติม ได้แก่ เพศ (Sex) อายุ (Gender) สิ่งที่โปรดปราน/ความชอบ (Preferences/Favorites) ความสนใจ (Interests) หรือหมายเลขบัตรเครดิต (Credit Card Number) และที่อยู่ในการแจ้งค่าใช้จ่าย (Billing Address)
 

•  นอกจากนั้น เพื่อสำรวจความนิยมในการใช้บริการ อันจะเป็นประโยชน์ในการนำสถิติไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการ WWW.P-LIGHTS.COM จึงจำเป็นต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านบางอย่างเพิ่มเติมด้วย ได้แก่ หมายเลขไอพี (IP Address) ชนิดของโปรแกรมค้นผ่าน (Browser Type) ชื่อโดเมน (Domain Name) บันทึกหน้าเว็บ (web page) ของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้เยี่ยมชม เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ (Access Times) และเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงก่อนหน้านั้น (Referring Website Addresses)
 

  WWW.P-LIGHTS.COM ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้ เพื่อจะได้ทราบและเข้าใจว่าเว็บไซต์ดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้ หรือดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วยบุคคลของท่านอย่างไร ทั้งนี้ WWW.P-LIGHTS.COM ไม่สามารถรองรับข้อความ หรือรับรองการดำเนินการตามที่ได้มีการประกาศไว้ในเว็บไซต์ดังกล่าวได้ และไม่ขอรับผิดชอบใดๆ หากเว็บไซต์เหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติการหรือดำเนินการใดๆ ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เว็บไซต์ดังกล่าวได้ประกาศไว้
 

การใช้ข้อมูลส่วนตัว

 

  WWW.P-LIGHTS.COM จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อ และที่อยู่ เพื่อใช้ในการติดต่อ ให้บริการ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของท่านในกิจการหรือกิจกรรมของ WWW.P-LIGHTS.COM เท่านั้น
 

•  WWW.P-LIGHTS.COM ขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ WWW.P-LIGHTS.COM ได้เก็บรวบรวมไว้ ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากท่านเท่านั้น
 

  ในกรณีที่ WWW.P-LIGHTS.COM ได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ การวิเคราะห์เชิงสถิติในกิจการหรือกิจกรรมของWWW.P-LIGHTS.COM เป็นต้น WWW.P-LIGHTS.COM จะกำหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างให้ดำเนินการดังกล่าว เก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และกำหนดข้อห้ามมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจากกิจกรรมหรือกิจการของ WWW.P-LIGHTS.COM
 

สิทธิในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 

       เพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นส่วนตัวของท่านๆ มีสิทธิที่จะให้มีการใช้หรือแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรืออาจเลือกที่จะไม่รับข้อมูลหรือสื่อทางการตลาดใดๆจาก WWW.P-LIGHTS.COM ก็ได้ โดยเพียงแต่ท่านกรอกความจำนงดังกล่าวเพื่อแจ้งให้ WWW.P-LIGHTS.COM ทราบในหน้าเว็บ http:// WWW.P-LIGHTS.COM
 

การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล

 

       เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน WWW.P-LIGHTS.COM จึงได้กำหนดระเบียบภายในหน่วยงานเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเพื่อรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลบางอย่างที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เช่น หมายเลขบ้านเลขที่ จำนวนสมาชิก
 

การใช้คุกกี้ (Cookies)

 

       “ คุกกี้ ” คือ ข้อมูลที่ WWW.P-LIGHTS.COM ส่งไปยังโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ (Web browser) ของผู้ใช้บริการ และเมื่อมีการติดตั้งข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบของท่านแล้ว หากมีการใช้ “ คุกกี้ ” ก็จะทำให้เว็บไซต์ สามารถบันทึกหรือจดจำข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้ จนกว่าผู้ใช้บริการจะออกจากโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ หรือจนกว่าผู้ใช้บริการจะทำการลบ “ คุกกี้ ” นั้นเสีย หรือไม่อนุญาตให้ “ คุกกี้ ” นั้นทำงานต่อไป


       หากท่านเลือกใช้ “ คุก กี้ ” แล้ว ท่านจะได้รับความสะดวกสบายในการท่องเว็บไซต์มากขึ้น เพราะ “ คุก กี้ ” จะช่วยจดจำเว็บไซต์ที่ท่านแวะ, เยี่ยมชม หรือท่อง


       ทั้งนี้ WWW.P-LIGHTS.COM จะนำข้อมูลที่ “ คุก กี้ ” ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่นของ WWW.P-LIGHTS.COM เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของ WWW.P-LIGHTS.COM ต่อไป
 

การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว

 

       WWW.P-LIGHTS.COM อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวโดยไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนี้ WWW.P-LIGHTS.COM จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวทุกครั้งที่แวะชม หรือเยี่ยมชม หรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์
 

การปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวและการติดต่อกับ WWW.P-LIGHTS.COM

 

       ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว หรือการปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ WWW.P-LIGHTS.COM ยินดีที่จะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของต่อไป โดยท่านสามารถติดต่อกับ WWW.P-LIGHTS.COM ตามที่ปรากฏข้างล่างนี้
 

P-LIGHTS พีไลท์ ศูนย์ติดตั้งไฟมาตรฐานสากล 
2553
โครงการ สิริอุสพลาซ่า ติดสนง.เขตวังทองหลาง
ถนนลาดพร้าว เขตวังทองหลาง 
แขวงวังทองหลาง กรุงเทพฯ 
10310

 

โทรศัพท์ : 02-538-6469, 08-8080-5520, 08-8080-5510

Email : info@p-lights.com
 

******************************************

 

  • PROTON
HID KIT,  HID,  BI-XENON,  XENON KIT,  ANGEL EYES,  CCFL,  P-LIGHTS,  PREMIUM,  LED,  CAR LIGHT,  UNDER CARLIGHT,  XENON,  UNDER CAR KIT,  UP GRADE XENON STANDARD,  LED LICENSE PLATE LAMP,  LIGHT ACCESSORIES,  โปรเจคเตอร์,  PROJECTOR LENS,  ไฟซีนอน,  ไฟซีนอล,  รถ,  ไฟรถยนต์,  ไฟวงแหวน,  รถบ้าน,  ไฟแต่งรถยนต์,  วงแหวน,  อุปกรณ์ประดับยนต์,  ไฟหน้ารถ,  ไฟประดับยนต์,  ไฟส่องป้ายทะเบียน,  ไฟห้องเครื่อง,  ไฟส่องเท้า,  ไฟห้องโดยสาร,  ไฟส่องสว่าง,  ไฟเลี้ยว,  ไฟหรี่,  มุมชา,  พ่นโคม,  พ่นโคมดำ,  มุมส้ม,  ไฟเลี้ยวสี,  มุมสี,  โคมดำ,  โคมเหลือง,  น้ำเข้าโคม,  โคมน้ำเข้า,  โปรเจคเตอร์ เลนส์,  บัลลาส,  บัลลาสเสีย,  ขัดโคม,  ไฟทับทิม,  p-lights,  D2S,  D2R,  D4S,  D4R,  D1,  ไฟไม่สว่าง,  ประดับยนต์,  ไฟหน้าไม่ติด,  LED VIP,  VIP,  D1C,  D1R,  D2C,  D4C,  ไฟซีน่อน ถอยหลัง,  plightsauto,  

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player